Pretraživanje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije Noć Grada Labina

Ponedjeljak, 30. Srpnja 2018. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst i 8/13.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17. i . i 2/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacije Noć Grada Labina.

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 7. kolovoza 2018. u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Javni poziv, Plan lokacija i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi