Pretraživanje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božić u Labinu 2019.“

Četvrtak, 05. Prosinca 2019. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (˝Službene novine Grada Labina¨ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19.- pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17., 2/18, i 13/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božić u Labinu 2019.“

 1.    Lokacija 1.
 • namjena lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,
 • početni iznos naknade 600,00 kuna

2.    Lokacija 2.
 • namjena lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,
 • početni iznos naknade 600,00 kuna

3.    Lokacija 3.
 • namjena lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,
 • početni iznos naknade 600,00 kuna

 Ostali uvjeti za lokacije 1., 2., i 3.:

 • korisnik lokacije na korištenje dobiva drvenu kućicu veličine 4,0 m2 i el. instalaciju,
 • dozvoljena je prodaja kuhanog vina, vina, piva u boci, čaja, kave, domaće rakije i ostalih likera,
 • dozvoljena priprema i prodaja kuhane hrane: gulaš, kobasice, meso, kupus i drugi prilozi, salate, bakalar i druga riblja jela
 • dozvoljena prodaja fritula i drugih vrsta uštipaka, domaćih kolača, pralina i bombona
 • dozvoljena prodaja sireva i srodnih mliječnih proizvoda, suhomesnatih proizvoda u pakiranom ili narezanom obliku (pršut, sir, suhe kobasice i dr.)
 • dozvoljena prodaja božićnih ukrasnih predmeta, dekoracija, ikebana, ukrasnog papira i sl.
 • dozvoljena prodaja dječjih igračaka
 • nije dozvoljeno postavljanje reklamnih predmeta na kućice kao ni dodatnih naprava oko kućice, kao ni reklamnih suncobrana ili bannera.
 • radno vrijeme obavezno za dan 19. prosinac od 10:00 do 24:00 h i za 20. i 21. prosinac od 10:00 do 02:00 h.

 4.    Lokacija 4.

 • namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,
 • početni iznos naknade 3.800,00 kuna

Ostali uvjeti:

 • korisnik lokacije na korištenje dobiva 45,0 m2 javne površine i priključak na el. instalaciju,
 • dozvoljena je prodaja raznih vrsta mesa sa roštilja, kobasica, kupusa i drugog priloga, bakalara, toplih sendviča i svih vrsta pića,
 • korisnik je dužan postaviti „Gazebo“ dimemzija 5,0 x 5,0 m i pripadajući šank koji svojim izgledom mora udovoljavati standardima urbane opreme, te dostaviti fotoelaborat  opreme koju će koristiti,
 • korisnik je dužan prigodno ukrasiti zakupljenu lokaciju,
 • nije dozvoljeno postavljanje reklamnih tendi, bannera i suncobrana,
 • radno vrijeme obavezno za dan 19. prosinac od 10:00 do 24:00 h i za 20. i 21. prosinac od 10:00 do 02:00 h.

5.    Lokacija 5.
 • namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,
 • početni iznos naknade 1.600,00 kuna

Ostali uvjeti:

 • korisnik lokacije na korištenje dobiva 16,0 m2 javne površine i priključak na el. instalaciju,
 • dozvoljena je prodaja svih vrsta pića,
 • korisnik je dužan postaviti sdekvatni šank koji svojim izgledom mora udovoljavati standardima urbane opreme, te dostaviti fotoelaborat  opreme koju će koristiti,
 • korisnik je dužan prigodno ukrasiti zakupljenu lokaciju,
 • nije dozvoljeno postavljanje reklamnih tendi, bannera i suncobrana,
 • radno vrijeme na ovoj lokaciji ograničeno je na 20. i 21. prosinac od 20:00 do 02:00 sati.

 Plan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom

 
DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za korištenje javne površine Božić u Labinu 2019"  adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja.

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.          

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

INFORMACIJE:

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863, 099 2108546 ili e-mail: komunalni.odjel@labin.hr

Cjelokupni tekst javnog poziva, grafički prikaz pozicija i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi