Pretraživanje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božić u Labinu 2017.“

Srijeda, 22. Studenog 2017. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst i 8/13.), članka 6. Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 19/10. i 3/16.), Odluke o naknadi za korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 19/10. i 7/12.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje P O Z I V za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božić u Labinu 2017.“

OPĆI UVJETI:

  • Plan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom,
  • Lokacije se dodjeljuju za razdoblje od 21. do 23. prosinca 2017. godine (3 dana), osim Lokacije broj 8 koja se daje za 22. i 23. prosinac 2017. godine (2 dana),
  • Dodijeljene lokacije se moraju koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina na području Grada Labina, te drugim pozitivnim propisima,
  • Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred zakupljene javne površine postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Grada Labina.
  • Zakupniku nije dozvoljeno davanje dodijeljene lokacije u podzakup.


SADRŽAJ PISANE PONUDE:                                                                 

1.    Uredno ispunjeni obrazac za ponudu,

2.    Izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra ili Registra domaće radinosti ili Registra OPG-a,

3.    Potvrda nadležnog odjela Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4.    Uvjerenje o prebivalištu,

5.    Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

6.    Fotoelaborat opreme (vrijedi samo za Lokaciju 7. i 8.)

DOSTAVA PONUDE:

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - Božić u Labinu 2017.".

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 30. studenog 2017. godine u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.          

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Prilozi