Pretraživanje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije u Labinu za ljetnu sezonu 2015. godinu

Petak, 19. Lipnja 2015. - 6:19

Na temelju clanka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09. i 9/10. - lektoriran tekst), clanka 6. Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 19/10.), Odluke o naknadi za korištenje javnih površina na podrucju Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 19/10.), i Plana lokacija ("Službene novine Grada Labina", broj 6/15.), Gradonacelnik Grada Labina, objavljuje Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije u Labinu za ljetnu sezonu 2015. godinu. Natjecaj se raspisuje za postavu privremenih objekata i naprava u Labinu: LOKACIJA 18 - namjena lokacije prodaja suvenira.

Ponuda se predaje u pisanom obliku, iskljucivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - PONUDA ZA LOKACIJE - ŠTANDOVE U LABINU".

Rok za predaju ponuda istice 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploci Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrdenog roka bez obzira na nacin dostave.          

U razmatranje ce se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja ce biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda, odnosno ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine.

Poziv je u prilogu.


Prilozi