Pretraživanje

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za usluge izrade Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina - IZMJENA POZIVA

Petak, 16. Veljače 2018. - 0:00

Grad Labin pokreće postupak jednostavne nabave za usluge izrade krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina, a za koju sukladno članku 12. stavku 1. alineji 1.a) Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmetne nabave manja od 200.000,00 kn bez PDV-a. Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi. Poziv se sukladno Odluci Gradonačelnika o početku postupka jednostavne nabave objavljuje na web stranicama Grada Labina.

Prilozi