Pretraživanje

Poziv za 13. redovnu sjednicu Gradskog vijeca Grada Labina

Srijeda, 26. Studenog 2014. - 12:21

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), sazvana je 13. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina, koja ce se održati u cetvrtak, 27. studenog 2014. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijecnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen je slijedeci

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeca
  2. Donošenje Zakljucka o prihvacanju Godišnjeg izvješca o radu Djecjeg vrtica „Pjerina Verbanac“ Labin
  3. Donošenje Odluke o utvrdivanju Plana mreže djecjih vrtica na podrucju Grada Labina
  4. Donošenje Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu
  6. Donošenje Odluke o odredivanju osnovice i koeficijenta za obracun place Gradonacelnika i zamjenice Gradonacelnika koji dužnost obnašaju profesionalno
  7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2015. godinu
  8. Donošenje Zakljucka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula.

Prilozi