Pretraživanje

Poziv na 19. redovnu sjednicu Gradskog vijeca Grada Labina

Utorak, 21. Srpnja 2015. - 6:24

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), sazivam 19. redovnu sjednicu Gradskog vijeca Grada Labina, koja ce se održati u srijedu, 22. srpnja 2015. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijecnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeci dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeca

  2. Davanje obrazloženja Izvješca ZZJZIŽ o kakvoci prirodnih resursa voda ukljucenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2007. godini

  3. Donošenje Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike

  4. Donošenje Odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja turistickog punkta Lovranci

  5. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2015. godini

  6. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina u 2015. godini

  7. Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2015. godini

  8. Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2015. godini

  9. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniella Giannini u 2015. godini

  10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odredivanju osnovice i koeficijenta za obracun place Gradonacelnika i zamjenice Gradonacelnika koji dužnost obnašaju profesionalno.


Prilozi