Pretraživanje

Postupak ozakonjenja garaža sagradenih sedamdesetih godina

Srijeda, 15. Svibnja 2013. - 8:31

Postupci ozakonjenja (legalizacije) nezakonito izgradenih zgrada mogu se sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN broj 86/12.) pokretati do 30. lipnja 2013. godine. Istekom toga roka više se takvi zahtjevi nece moci podnositi. Kako se približava spomenuti datum tako se povecava broj gradana koji se obracaju gradskom Odsjeku za prostorno uredenje i gradnju sa upitima u svezi sa postupcima legalizacije. Kako se najveci broj upita odnosi na grupne garaže koje su tijekom sedamdesetih godina gradene na podrucju Labina i Rapca, putem tadašnjeg stambenog poduzeca „STAN“, daje se uputa kako postupati u svezi sa tim garažama:

- Prema odredbi clanka 14. Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama pomocna zgrada je zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i cija tlocrtna površina nije veca od 50m2.  To znaci da se svaka ta garaža koja pojedinacno udovoljava navedenim uvjetima ozakonjuje kao pomocna zgrada.

- Buduci da ne postoji mogucnost da se sa stopostotnom sigurnošcu utvrdi koje garaže imaju odobrenje za gradnju, a koje nemaju, gradani koji ne posjeduju takvo odobrenje za svoju garažu mogu u Odsjeku za prostorno uredenje i gradnju Grada Labina dobiti informaciju za koje garaže je uvidom u arhivsku gradu utvrdeno da imaju odobrenje za gradnju. Naravno, za takve garaže koje imaju odobrenje za gradnju i izgradene su u skladu sa tim odobrenjem nije potrebno podnositi zahtjev za legalizaciju.

- Obrazac zahtjeva za legalizaciju pomocne zgrade, kao i svi ostali obrasci, mogu se podignuti u pisarnici Grada Labina, u Odsjeku za prostorno uredenje i gradnju Grada Labina (III. kat / soba broj 27) ili putem internetskih stranica Grada Labina http://www.labin.hr/node/703

- Uz zahtjev za pomocnu zgradu odnosno u ovom slucaju za navedene garaže prilažu se:

  • tri (3) primjerka kopije katastarskog plana za parcelu na kojoj je sagradena garaža (Katastar Labin).
  • Zakonom je takoder odredeno da se uz zahtjev prilaže akt na temelju kojeg je izgradena osnovna zgrada ili drugi dokaz o legalitetu izgradnje osnovne zgrade (u ovom slucaju to su postojece višestambene zgrade).
  • Gradani koji su vlasnici ovih garaža NE TREBAJU DOSTAVLJATI TRAŽENI DOKAZ jer ce istog pribaviti Odsjek u suradnji sa tvrtkom LABIN STAN d.o.o. Labin.

Mole se gradani da radi pojednostavljenja pribavljanja potrebnih podataka za garažu uz zahtjev prilože, ako ga imaju, preslik ugovora sa tadašnjim stambenim poduzecem STAN kojim je regulirana izgradnja garaže, a ako to nemaju, da navedu podatak osobe koja je pocetno bila vlasnik garaže kako bi se utvrdilo da je garaža sagradena u funkciji osnovne zgrade odnosno stanova u toj zgradi.

U postupku legalizacije ovih garaža gradani ce imati slijedeci trošak:

- Pristojba uz zahtjev u iznosu od 70,00 kuna,

- Naknada za ozakonjenje garaže u iznosu od 500,00 kuna koja se placa jednokratno.

Za ovakve pomocne zgrade NE PLACA SE komunalni i vodni doprinos.