Pretraživanje

Ponovni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije za postavu slobodno stojecih reklamnih i oglasnih predmeta

Ponedjeljak, 13. Svibnja 2013. - 12:18

Gradonacelnik Grada Labina, Tulio Demetlika na osnovu Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 19/10.) i Plana lokacija – prva dopuna oznake Klasa:022-05/10-01/2-75 od 19. travnja 2011. godine, dana 6. svibnja  2013. godine, objavio je ponovni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije za postavu slobodno stojecih reklamnih i oglasnih predmeta za ljetnu sezonu 2013. godine i to na lokaciji Obale M. Tita u Rapcu.

Ponuda se predaje u pisanom obliku, iskljucivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - PONUDA ZA LOKACIJE ZA PANOE U RAPCU".

Rok za podnošenje ponude je 10 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina, zakljucno do 22. svibnja 2013. godine u 12,00 sati, bez obzira na nacin dostave. U razmatranje ce se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja ce biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.


Prilozi