Pretraživanje

Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Komunalne djelatnosti i promet > Javne površine, koncesijska odobrenja i koncesije > Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.), koja je donesena na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.), te planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi Gradonačelnik svake godine, najkasnije do 01. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Labina, daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja, na temelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva može biti svaka fizička ili pravna osoba, vlasnik obrta, registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje. Zahtjev se podnosi Vijeću, putem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na adresi Titov trg 11.  Zahtjev se podnosi isključivo putem pošte preporučeno.
           
Zahtjev se podnosi na tiskanom obrascu koji čini sastavni dio Uredbe, a može se preuzeti u pisarnici Grada Labina te u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, soba broj 24 a/II kat, a nalazi se u prilogu.

  Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

Dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
Dokaz o vlasništvu sredstava sa kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
Dokaz o sposobnosti broda/brodice za plovidbu (samo u slučajevima kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodom/brodicom),
Upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna sukladno Tar. br.1 i Tar. br.2 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine” broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.)
 

Djelatnosti za koje se izdaje koncesijsko odobrenje, sredstva i visina naknade određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe. (Tablica 2 – prilog 1B).

Za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (Tablica 2), nadležno je Vijeće na čijem području se nalazi pomorsko dobro na kojem se djelatnost obavlja.

Koncesijsko odobrenje izdaje se u skladu sa Standardima plaža pod upravljanjem Grada Labina

_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Savjetnica za imovinsko- pravne odnose

Tijana Celija

Tel. +385 52 866 830

E-mail: tijana.celija@labin.hr  “

Prilozi


;