Pretraživanje

Poduzetnička zona Vinež - II. faza

PODUZETNIČKA ZONA VINEŽ – II. FAZA

Donošenjem Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II. faza u  2009. stvoreni su uvjeti za pripremu novih građevnih čestica za izgradnju proizvodno-poslovnih hala u zoni Vinež.

Prodaji je izloženo devet građevnih čestica površine od 1.705 m2 do 4.973 m2.  I kod ove prodaje vodilo se računa o poticajima kroz cijenu zemljišta od 20 €/m2 što je za pedeset posto manja cijena od procijenjene kao i kroz visinu komunalnog doprinosa koji je Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđen u visini od 36 kn/m3 s tim da se kod izračuna volumena hale uzima visina od max 3,2 m i u situacijama kada je hala viša.

Već u ovoj fazi pripreme za opremanje drugog dijela zone Ministarstvo obrta, malog i srednjeg poduzetništva pozitivno je odgovorilo na aplikacije Grada za sredstva iz Državnog proračuna kojima sudjeluje u izgradnji komunalne infrastrukture. Izvedeni su radovi na prvoj fazi prometne infrastrukture te radovi na izgradnji vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije, javne rasvjete, SN i VN mreže sa trafostanicom i distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK). Do sada je utrošeno ukupno 8.580.354,91 kuna, a Ministarstvo poduzetništva i obrta sufinanciralo je ove radove sa 961.957,37 kuna.

Izgradnja u Poslovnoj zoni Vinež – II. faza moguća je temeljem odredbi Detaljnog plana uređenja PZ Vinež – II. faza (SNGL broj 01/09.) , a u bitnome za poslovne građevine to su slijedeći uvjeti:

- oblik i veličina građevne čestice određeni su kroz grafički i tekstualni dio Plana,

- maksimalna izgrađenosti čestice (kig) je najviše 0,50, a najmanje 250 m2,

- ukupna bruto izgrađena površina građevine (kis) je najviše 70%,

- visina je najviše Po+P+1, odnosno do vijenca najviše 8,5 m, a ukupna visina je najviše 12,5m,

- iznimno, kada to zahtjeva tehnološki proces proizvodnje (tornjevi, dimnjaci i sl.), visina dijelova  građevine može biti i veća, ali ne viša od 16 m,

- broj podzemnih etaža je najviše dvije.

- udaljenost građevine od granice građevne čestice prema javnoj prometnoj površini (pristupna prometnica) najmanje 5 m, a  prema susjednim česticama najmanje 7 m,

- najmanje 10% građevne čestice mora biti ozelenjeno i hortikulturno uređeno uz obvezu izrade projekta uređenja okoliša s rješenjem prostora za parkiranje vozila.

- unutar građevne čestice poslovne namjene osigurava se odgovarajući broj parkirališnih ili garažnih mjesta sukladno kriterijima iz Plana.


;