Pretraživanje

Planovi na snazi

Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina " broj 20/20)

Urbanistički plan uređenja Šikuli („Službene novine Grada Labina“ broj 10/20.)


IV.Izmjene Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike ("Službene novine Grada Labina " broj 03/20)

IV.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 03/20)

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina“ broj 08/19)


Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež - II faza


Urbanistički plan uređenja naselja Vinež izmjene i dopune ("Službene novine Grada Labina" br. 5/17)


Urbanistički plan uređenja turističkog punkta Lovranci
("Službene novine Grada Labina" br. 15/16)

Prostorni plan uređenja Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. i 01/12.)

Urbanistički plan uređenja Labina i Presike  („Službene novine Grada Labina“ broj 17/07., 07/13. i 11/15.)

Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj  04/10.)

Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II. faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.)

Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci  („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.)

Napomena: Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13.) koji je stupio na snagu 01.01.2014. godine , detaljni planovi koji su bili na snazi na dan stupanja na snagu citiranog Zakona smatraju se urbanističkim planovima.


;