Pretraživanje

Planovi čija je izrada u tijeku

Planovi čija je izrada u tijeku:

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike – III. izmjene i dopune


Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina ( IV izmjene i dopune )
 - ove odluke su prestale važiti 12. kolovoza 2018. godine

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (IV izmjene i dopune ) - izmjena i dopuna Odluke o izradi - ove odluke su prestale važiti 12. kolovoza 2018. godine

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina ( V izmjene i dopune )

Izmjena i dopuna Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

Urbanistički plan uređenja TRP Prtlog 1 - ova Odluka je prestala važiti 25.12.2018.

Urbanistički plan uređenja TRP Prtlog 2 - ova Odluka je prestala važiti 10.11. .2018.

Urbanistički plan uređenja Šikuli

Urbanistički plan uređenja naselja Rabac (UPU Rabac)


;