Pretraživanje

Planovi čija je izrada u tijeku

Planovi čija je izrada u tijeku:

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike – III. izmjene i dopune

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina ( IV izmjene i dopune )


Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (IV izmjene i dopune ) - izmjena i dopuna Odluke o izradi

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina ( V izmjene i dopune )

Urbanistički plan uređenja TRP Prtlog 1

Urbanistički plan uređenja TRP Prtlog 2

Urbanistički plan uređenja Šikuli

Urbanistički plan uređenja naselja Rabac (UPU Rabac)

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež - II faza


;