Pretraživanje

Planovi čija je izrada u tijeku

Planovi čija je izrada u tijeku:

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina ( V izmjene i dopune )

Izmjena i dopuna Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

Urbanistički plan uređenja Šikuli

Urbanistički plan uređenja naselja Rabac (UPU Rabac)

Odluka o izradi IV. Izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike


;