Pretraživanje

Plan aktivnosti „Grad Labin – prijatelj djece“ za 2011. godinu

Utorak, 28. Lipnja 2011. - 11:09

Jucer je na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina donesen program projekta „Grad Labin – prijatelj djece“ do 2013. godine te Plan aktivnosti „Grad Labin – prijatelj djece“ za 2011. godinu.

Program Projekta „Grad Labin – prijatelj djece“ temelji se na pravilima Akcije „Gradovi/Opcine  prijatelji djece“ koju su pokrenuli Savez Društva Naša djeca Hrvatske, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju i Ministarstvo obitelji, branitelja i medugeneracijske solidarnosti pod pokroviteljstvom UNICEF-a te ostvarenim rezultatima u razdoblju ukljucivanja u akciju do danas uz uvažavanje preporuka Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine Vlade RH. Cilj akcije „Grad Labin – prijatelj djece“ je motivirati odrasle u gradovima i opcinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Time se kod pojedinog djeteta i njegovih roditelja stvara osjecaj kako se velike ideje i ciljevi, koje zastupa Konvencija UN-a o pravima djeteta, mogu uspješno realizirati. Program Gradovi i opcine prijatelji djece omogucuje stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu, medusektorsku suradnju, aktivnu participaciju djece u zajednici, povezivanje gradova i opcina koji imaju zajednicka opredjeljenja za djecu i utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

Program Projekta „Grad Labin – prijatelj djece“ kroz šest podrucja definira okvire djelovanja Grada Labina do 2013. godine: ostvarivanje i promocija djecjih prava te aktivno sudjelovanje djece i mladih u životu lokalne zajednice, slobodno vrijeme djece i mladih, socijalna skrb i podrška roditeljima u skrbi i odgoju djece, dijete u sigurnom i zdravom gradu, zdravlje djece i kultura i šport za djecu.

Program obuhvaca najznacajnija podrucja i unutar njih aktivnosti sukladne kriterijima potrebnim za dobivanje prestižnog i obvezujuceg naslova „Grad Labin – prijatelj djece“ sa ciljem osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u našoj sredini.


Prilozi