Pretraživanje

Otvorena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o demografskim mjerama Grada Labina

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu


Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima osnivanja prava služnosti za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu koja se gradi i koristi na, iznad ili ispod nekretnina u vlasništvu Grada Labina ili nekretnina kojima Grad Labin upravlja te o uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Labina
;