Pretraživanje

Oglas za za prijam u službu na određeno vrijeme

Utorak, 03. Svibnja 2022. - 0:00

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme.

Viši stručni suradnik za pravne poslove - (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od godinu dana radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz probni rad od 2 mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu pravne struke.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime,  adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje jedne (1) godine, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje ili elektroničko izdano uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa)

8.    dokaz da podnositelj prijave poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

9.    dokaz da podnositelj prijave poznaje engleski jezik (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

10.   vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas- prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove” u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Labin.

Cjelokupni tekst Oglasa te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u privitku.

Prilozi