Pretraživanje

Oglas za prijam u službu - Viši stručni suradnik za poslove Gradonačelnika i gradske uprave

Četvrtak, 22. Prosinca 2022. - 0:00

Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu  - Viši stručni suradnik za poslove Gradonačelnika i gradske uprave - (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od godinu dana radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz probni rad od 2 mjeseca.

 Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

 

Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist društveno humanističkog smjera

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       izvrsno poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca)

8.    dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

9.    dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

10.   vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

 
Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas - prijam u službu višeg stručnog suradnika za poslove Gradonačelnika i gradske uprave” u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Labin

 
Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći pogledajte u prilogu.

Prilozi