Pretraživanje

Oglas za prijam u službu - Viši savjetnik za komunalno – prometno redarstvo - voditelj i Stručni suradnik za poslovne prostore i javne površine

Četvrtak, 09. Lipnja 2022. - 0:00

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. i 29. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu

1. na radno mjesto Viši savjetnik za komunalno – prometno redarstvo - voditelj - (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od godinu dana zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist tehničke ili pravne struke

-       najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

-       završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara

-       vozačka dozvola B kategorije

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu tražene struke.

2. na radno mjesto Stručni suradnik za poslovne prostore i javne površine (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od godinu dana zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

-       sveučilišni ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili druge odgovarajuće tehničke struke

-       najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

      Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim

      propisima stekla višu stručnu spremu tražene struke.

 

Napomena: Postupak oglasa za prijam u službu višeg savjetnika za komunalno – prometno redarstvo – voditelj vodit će se pod predmetom klasa: 112-03/22-01/5, dok će se za postupak oglasa za prijam u službu stručnog suradnika za poslovne prostore i javne površine voditi pod predmetom klasa: 112-03/22-01/6.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

 Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime,  adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje četiri (4) godine (za višeg savjetnika za komunalno – prometno redarstvo – voditelja) odnosno tri (3) godine (za stručnog suradnika za poslovne prostore i javne površine) koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

7.    uvjerenje ili elektroničko izdano uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa)

8.    dokaz da podnositelj prijave poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

9.    dokaz da podnositelj prijave poznaje engleski jezik (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

10.  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- oglas viši savjetnik“ ili NE OTVARATI- oglas stručni suradnik” ili u roku 8 dana od dana objave oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Cjelokupni tekst oglasa te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi