Pretraživanje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme


1. Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu - (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne djelatnice (bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust) uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Posebni uvjeti:
- Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika svjedodžbe ili diplome)
4. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit
5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
6. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
8. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
9. dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
10. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu i vodnu naknadu” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Labin.

Cjelokupni tekst Oglasa te opis poslova i podatke o plaći pogledajte u prilogu.

Prilozi


;