Pretraživanje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme.

1. Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu - (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od godinu dana zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Posebni uvjeti:

- Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu ekonomske struke.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas- prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu i vodnu naknadu” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Labin.

Cjelokupni tekst Oglasa te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi


;