Pretraživanje

Oglas za prijam u službu - komunalno-prometni redar

Četvrtak, 06. Listopada 2022. - 0:00

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 Komunalno – prometni redar - (1 izvršitelj – m/ž),  na određeno vrijeme od godinu dana zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

 

Posebni uvjeti:

-       Srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

-       završen program osposobljavanja i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara

-       vozačka dozvola B kategorije

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime,  adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis
2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe)
4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit
5.    dokaz o završenom programu osposobljavanja ako je podnositelj prijave završio program osposobljavanja i ima položen   stručni ispit za prometnog redara (preslika uvjerenja o stručnoj osposobljenosti)
6.  dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
7.   dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
8. uvjerenje ili elektroničko izdano uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa)
9.  dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
10.  dokaz da podnositelj prijave poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
11.  preslika vozačke dozvole B kategorije
12. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Natjecati se može i osoba koja nema završen program osposobljavanja i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara, a kojeg će, u slučaju prijma, biti obvezna položiti.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, sukladno članku 28. ZSN-a.

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas- prijam u službu komunalno – prometnog redara” u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Labin, odnosno do 14. listopada 2022. godine.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog oglasa i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglasa.

Prilozi