Pretraživanje

Održana Skupština TZ Grada Labina

Ponedjeljak, 26. Studenog 2012. - 11:13

U petak, 23. studenog 2012. godine održana je 7. redovna sjednica Skupštine Turisticke zajednice Grada Labina na kojoj je raspravljen prijedloga programa rada i financijskog plana TZGL za 2013. godinu.

Turisticki promet u 2013. godini planira se za 1-2% viši nego u 2012. koja je bila doista uspješna godina ( do 22.11. ostvareno je 203.720 dolazak ili 6% više nego 2011. te 1.314.305 nocenja ili 5% više nego lani).

Ciljevi za 2013. godinu kao tranzicijsku godinu, za koju je Ministarstvo turizma donijelo Operativni strateški marketing plan do donošenja nove strategije hrvatskog turizma za razdoblje od 2014.-2020. i u kojoj ce doci do znacajnih promjena Zakona o turistickim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ostalih turistickih zakona, uskladeni su sa spomenutim Operativnim strateškim marketing planom RH na lokalnoj razini : marketinške aktivnosti usmjerene na daljnje povecanje prometa u pred i posezoni, daljnji razvoj turistickog projekta Sentona i pojacana promocija lokalne destinacije, razvoj drugih proizvoda u suradnji s clanicama i udrugama,  suradnja s Gradom Labinom i Komunalnim poduzecem 1. maj d.o.o. Labin na poslovima unapredenja uvjeta boravka turista, uskladivanje rada TZGL s novim Zakonom o turistickim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i potrebna edukacija za svladavanje novih ciljeva koje ce isti postaviti pred sustav, suradnja s javnim i privatnim sektorom u lokalnoj destinaciji na sveukupnom provodenju programskih zadataka, postepeno smanjivanje offline oglašavanja u korist online oglašavanja te smanjivanje naklada tiskanog materijala u dijelu za sajmove, i naglasak na materijale posebnih proizvoda za potrebe lokalne distribucije.

Turisticka zajednica Grada Labina u 2013. godini planira prihode od boravišne pristojbe, turisticke clanarine, ostalih prihoda (uglavnom od kamata) i ostvarenog viška prihoda nad rashodima iz proteklih razdoblja u visini od 5.318.160,50 kn.

Transfer 30% boravišne pristojbe Gradu Labinu planiran je u visini od 1.202.448,16 kn dok je planirani višak prihoda nad rashodima od 900.000 kn u planu posebno iskazan jer je na prijedlog vijeca TZGL planiran za nesmetano odvijanje realizacije programa rada u prvoj polovici godine dok još nema vecih prihoda tekuce godine a nužno je odraditi veliku vecinu predvidenih poslova i pravovremeno ih platiti.

Za administrativni marketing je planirano 760.000 kn (rad ureda i tijela TZGL), za posebne programe (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i sl.) 48.250 kn, za marketinšku infrastrukturu 31.626 kn, interni marketing 10.000 kn (edukacija zaposlenih, privatnog i javnog sektora), distribuciju i prodaju vrijednosti 51.600 kn (sajmovi, prezentacije, studijske grupe i novinari),  komunikaciju u visini od 819.760 kn ( online i offline  samostalno i udruženo oglašavanje, brošure i ostali tiskani materijal, info table, smeda signalizacija) te za dizajn 1.494.475,34 kn (poticanje i sudjelovanje u uredenju grada/ mjesta osim izgradnje komunalne infrastrukture, eko akcije, manifestacije i razvoj novih proizvoda).