Pretraživanje

Održana sjednica Skupštine TZ Grada Labina

Srijeda, 26. Ožujka 2014. - 10:42

U utorak, 25. ožujka 2014. godine održana je 2. redovna sjednica Skupštine Turisticke zajednice Grada Labin. Na dnevnom redu  Skupštine TZGL bilo je usvajanje završnih financijskih izvješca te izvješca o provedbi programa rada za 2013. godinu.

Ured TZ Grada Labina je u izvještajnom razdoblju koordinirao, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela Zajednice. U 2013. godini održano je šest sjednica  turistickog vijeca, dvije sjednice Nadzornog odbora, dvije redovne i jedna izborna sjednica Skupštine TZGL. Osim prethodno navedenog, direktor Ureda i djelatnici Ureda svakodnevno su provodili zadatke utvrdene programom rada Zajednice, obavljali strucne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Zajednice, izradom i izvršavanjem akata Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene, kadrovske i opce poslove, vodili evidenciju i statisticke podatke utvrdene propisima i aktima Zajednice, izradivali analize, prikupljali informacije i druge materijale za potrebe Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugima zainteresiranima strucna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali sve ostale poslove koje su im odredila tijela Zajednice.

Programom rada TZG Labina i financijskim planom za 2013. postavljen je cilj zadržavanja fizickog obujma turistickog prometa na razini 2012. godine te daljnje produžavanje sezone, održanje kontinuiteta u svim poslovima i zadacama postavljenim programom rada i financijskim planom 2013. pogotovo kod uredenja mjesta i unapredenja uvjeta boravka turista u suradnji s Gradom Labinom i komunalnom tvrtkom „1.maj“ te pojacan rad na promociji lokalne destinacije kroz promociju kvalitete, autohtonosti i originalnosti ponude objedinjeno u turistickom projektu Sentona i to intenzivnim radom na oglašavanju i direktno s brojnim domacim i stranim novinarima samostalno i u suradnji s clanicama TZGL. Manifestacije su sve odradene po planu i u roku, samostalno kao i potpore manifestacijama i suorganizacija s drugim subjektima.

Izvršeno je planirano on line i off line oglašavanje samostalno i u suradnji s TZIŽ, izvršeni su svi potrebni dotisci promotivnog materijala TZGL te izradene i postavljene velike promotable šetnica kao i niz manjih za oznacavanje pješackih staza.

Tijekom ljeta 2013. godine odradeno je novo panoramsko snimanje te snimanje  raznih motiva lokalne destinacije (prirode, gastronomije, staze za šetanje i hodanje i sl.) koje se koriste za promociju na FB te za potrebe oglašavanja online ili offline.

Ostvareno je sveukupno 4.793.537,99 kn prihoda i to 4.097.826,93 kn od boravišne pristojbe, 682.477,86 kn od turisticke clanarine i 13.233,20 kn iznose ostali prihodi (kamate na redovna i orocena sredstva). Rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 4.593.829,62 kn.

Na administrativne rashode utrošeno je 742.010,99 kn (troškovi ureda i tijela Zajednice), na dizajn vrijednosti 1.630.052,59 kn, na komunikaciju vrijednosti 857.690,86 kn, na distribuciju i prodaju vrijednosti 51.826,10 kn, interni marketing 5.000 kn, na marketinšku infrastrukturu 42.901 kn, na ostale rashode 35.000 kn i transfer Gradu Labinu 1.229.348,08 kn. Razlika prihoda i rashoda u 2013. je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 199.708,37 kn.