Pretraživanje

Održana konferencija za medije Gradonacelnika Grada Labina

Četvrtak, 09. Listopada 2014. - 10:56

Na danas održanoj konferenciji za medije gradonacelnika Grada Labina Tulia Demetlike sa suradnicima prezentirani su rezultati Javnog natjecaja za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada na podrucju Grada Labina Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost, rezultati Javnog natjecaja za prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju projekata povecanja energetske ucinkovitosti u obiteljskim kucama na podrucju grada Labina u 2014. godini, projekt „Primjena mjera energetska ucinkovitosti na dijelu javne rasvjete Grada Labina“, rezultati natjecaja Ministarstva socijalne politike i mladih „Lokalni programi za mlade“ te dana informacija o pripremi Proracuna Grada Labina za 2015. godinu u vidu Konzultacija s gradanima po Mjesnim odborima Grada Labina.

Gradonacelnik Tulio Demetlika najavio je konferenciju naglasivši važnost i bitnu ulogu u korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj ucinkovitosti projekata kao jednog od najvažnijih cimbenika održivog razvoja u gradovima. "Prepoznajemo i razumijemo bitnu ulogu energije u kvaliteti življenja i stanju okoliša te prednostima održive proizvodnje i održivog korištenja energije koji pridonose ekonomskom razvitku i ocuvanju životne sredine. Aktivno cemo promovirati energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije kako u našim zgradama i komunalnim sustavima tako i u domovima svih gradana i poslovnom sektoru."

Sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada na podrucju Grada Labina Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost


Dolores Soric, direktorica Labin stana informirala je o rezultatima Natjecaja za sufinanciranje radova energetske obnove stambenih zgrada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost. Prema Odluci o odabiru korisnika bespovratna sredstva do visine 40 % troškova obnove dobilo 82 zgrade u Hrvatskoj medu kojima cak sedam (7) zgrada sa podrucja Grada Labina. Labin stan je na natjecaj prijavio sedam (7) zgrada i sve zgrade ostvarile su pravo na bespovratna sredstva Fonda u iznosu od 1.579.630,86 kn. Pored prijave zgrada na gore istaknuti natjecaj Labin stan je u protekloj godini prijavio zgrade na još tri natjecaja i to 18  zgrada za sufinanciranje izrade energetskih pregleda i certifikata i svih 18 zgrada dobilo je sufinanciranje u iznosu od 40 % izrade istih tj 75.291,50 kn, 9 zgrada za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i svih devet zgrada dobilo je sufinanciranje u 100% iznosu izrade projektne dokumentacije tj. 144.206,30 kn.

Ovakav pristup obnovi višestambenih zgrada donosi višestruke koristi  za suvlasnike i širu lokalnu zajednicu i direktnu korist za stanare i to dobivanje bespovratnih sredstava cime se smanjuje njihov udio financiranja obnova do 40% vrijednosti investicija, smanjenje troškova grijanja i hladenja, smanjenje troškova održavanja stanova, povecanje vrijednosti nekretnina, povecanje kvalitete življenja te indirektna korist je smanjenje emisije  co2  odnosno zaštita okoliša i ureden grad.

Sufinanciranje projekata povecanja energetske ucinkovitosti u obiteljskim kucama na podrucju grada Labina u 2014. godini

Tulio Demetlika, gradonacelnik Grada Labina informirao je o rezultatima natjecaja koji se provodi sa  Fondom za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost, a radi se o sufinanciranju programa povecanja energetske ucinkovitosti obiteljskih kuca. Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost odobrio je Gradu Labinu sredstva za projekte povecanja energetske ucinkovitosti u obiteljskim kucama u iznosu od 480.000,00 kuna na osnovu cega je proveden natjecaj za obiteljske kuce na podrucju Grada Labina. Opravdani troškovi natjecaja bili su izrada ili povecanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - termo fasada, izrada ili povecanje toplinske zaštite vanjske ovojnice – krovišta, izrada ili povecanje toplinske zaštite vanjske ovojnice – pod, zamjena vanjske gradevne stolarije, ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnja uredaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora) i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuce nakon provedbe projekta.

Na natjecaj se prijavilo 23 kucanstva, a nakon pregleda zaprimljenih ponuda te stvarnog stanja u obiteljskim kucama, Povjerenstvo za provedbu natjecaja, utvrdilo je listu prednosti i odabralo 17 korisnika koji do kraja listopada ove godine moraju dostaviti glavni projekt te ce se nakon pregleda i odobrenja glavnog projekta s njima sklopiti ugovor o sufinanciranju. Iznos pojedinacne potpore iznosi maksimalno 37.500,00 kuna od kojih FZOEU sudjeluje sa 30.000,00 kuna, a Grad Labina sa 7.500,00 kuna.

Projekt „Primjena mjera energetska ucinkovitosti na dijelu javne rasvjete Grada Labina“


Donald Blaškovic, procelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti informirao je o pocetku radova na modernizaciji sustava javne rasvjete na podrucju Grada Labina odnosno projektu „Primjena mjera energetske ucinkovitosti na dijelu sustava javne rasvjete Grada Labina“. Nakon provedenog postupka javne nabave najpovoljnija ponuda bila je ona tvrtke Montel d.o.o. Zagreb u iznosu od 706.337,50 kuna s PDV-om. Projekt zajednicki sufinanciraju Grad Labin u visini od 60% sredstava i  Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost u visini od 40%. Primarni cilj realizacije navedenog projekta je poboljšanje životnih uvjeta naših gradana, povecanje sigurnosti prometa na cestama, a glavni cilj je ušteda potrošnje elektricne energije i troškova redovnog održavanja postojeceg sustava javne rasvjete te smanjenje emisije CO2.

Nakon realizacije projekta predvida se smanjenje potrošnje elektricne energije za 20% odnosno cca 200.000,00 kuna godišnje te smanjenje emisije CO2 što iznosi cca 80.000,00 kgCO2 na godinu. Navedenim projektom predvida se zamjena ukupno 361 komada postojecih rasvjetnih tijela sa ekološkom rasvjetom od natrija te ugradnja 50 komada regulatora polunocnog rada na postojecim rasvjetnim tijelima u ulici Zelenice, a podrucje zahvata je naselje Vinež, Presika, Podlabin (ulice Karla Kranjca, Antona Selana, Rudarska), naselje Kature (ulica Istarska, Stari Katuri), ulica Marcilnica te ulica Zelenice.

Projekt „Lokalni programi za mlade“ Ministarstva socijalne politike i mladih

Loreta Blaškovic, procelnica Upravnog odjela za samoupravu i opce poslove i Ana Tavic iz Udruge za mlade Alfa Albona informirale su o rezultatima natjecaja Ministarstva socijalne politike i mladih za prioritetno podrucje „Lokalni programi za mlade“. Projekt je odobren, a njegova ukupna vrijednost je 85.000,00 kuna. Dio koji sufinancira Ministarstvo je 70.000,00 kuna (85%) te dio koji sufinancira Grad Labin je 15.000,00 kuna (15%).

Cilj projekta jest izrada strateškog dokumenta u kojem ce se definirati kojim konkretnim aktivnostima, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na kljucne potrebe i interese mladih na podrucju Grada Labina. Intencija je izraditi dokument pod nazivom „Lokalni program za mlade Grada Labina“ koji u sebi sadrži tematska podrucja djelovanja na cijoj osnovi su izradeni prioriteti i mjere za unapredenje života mladih na podrucju Grada Labina. Strateški dokument se donosi za period do 2020, a na temelju istog se donosi akcijski plan za krace razdoblje, preporuceno na dvije godine.  

Priprema Proracuna Grada Labina za 2015. godinu – Konzultacije s gradanima po Mjesnim odborima Grada Labina


Zoran Rajkovic, zamjenik gradonacelnika Grada Labina informirao je o novini koju gradska uprava provodi u cilju informiranja javnosti, a to je Savjetovanje s zainteresiranom javnošcu. Trenutno se Savjetovanje provodi za Odluku o komunalnom redu i otvoreno je za prijedloge gradana do 3. studenog 2014. Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih opcih akata kojima Grad Labin ureduje pitanja iz svog djelokruga, a cijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe gradana ili ureduju druga pitanja od interesa za opcu dobrobit gradana i pravnih osoba na podrucju Grada Labina.

Takoder, informirao je o konzultacijama s gradanima Grada Labina o Proracunu za 2015. godinu. Nakon prošlogodišnjih  konzultacija s gradanima po mjesnim odborima Grada Labina oko utvrdivanja prioriteta od znacaja za gradane u Proracunu Grada Labina i ove godine pozivaju se gradani da se ukljuce.

Konzultacije ce se održati u sljedecim terminima:

13. LISTOPAD (PONEDJELJAK)

MO LABIN DONJI od 18,00 sati

14. LISTOPAD 2014. (UTORAK)
MO LABIN GORNJI od 18,00 sati

16. LISTOPAD 2014. (CETVRTAK)

MO KAPELICA od 18,00 sati

20. LISTOPAD 2014. (PONEDJELJAK)

MO KATURE od 18,00 sati

21. LISTOPAD 2014. (UTORAK)

MO RABAC od 18,00 sati

22. LISTOPAD 2014. (SRIJEDA)

MO RIPENDA od 18,00 sati

23. LISTOPAD 2014. (CETVRTAK)

MO VINEŽ od 18,00 sati

Utvrdeni prijedlog Proracuna bit ce objavljen za e-raspravu na gradskom portalu www.labin.hr. Paralelno s konzultacijama po mjesnim odborima gradani svoje prijedloge mogu dostavljati i putem e-pošte na proracun@labin.hr do 27. listopada 2014. godine.