Pretraživanje

Odluka o nerazvrstanim cestama na javnoj raspravi

Srijeda, 05. Studenog 2014. - 13:15

Grad Labin provodi Savjetovanje s zainteresiranom javnošcu o nacrtima onih opcih akata kojima se ureduju pitanja cijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe gradana ili ureduju druga pitanja od interesa za opcu dobrobit gradana i pravnih osoba na podrucju grada. Savjetovanje i ukljucivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz odredenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvacanja ciljeva politike, ali i uocavanja slabosti i negativnih ucinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošcu zapocinje po Odluci o nerazvrstanim cestama i traje od 5. studenog do 21. studenog 2014. godine. Odlukom o nerazvrstanim cestama ureduje se upravljanje nerazvrstanim cestama na podrucju Grada Labina, mjere za zaštitu i financiranje nerazvrstanih cesta, nadzor te kazne za ucinjene prekršaje. Nastavno na iskustvo dosadašnje primjene u praksi predmetne Odluke, Grad Labin pristupio je izradi nove Odluke o nerazvrstanim cestama s ciljem što efikasnije primjene iste. Predmetna Odluka takoder se uskladuje sa važecim pozitivnim propisima.

Prijedlog i obrazloženje Odluke te Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti u nastavku teksta:

Prijedlog Odluke

Popis nerazvrstanih cesta

Graficki prikaz nerazvrstanih cesta

Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do petka, 21. studenog 2014. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi prijedlog, putem obrasca na mail adresu: jasmina.mr@labin.hr. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit ce javno dostupni na internetskoj stranici Grada Labina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari nece se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s gradanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje gradana u javnom životu.