Pretraživanje

Odluka o komunalnom redu na javnoj raspravi

Četvrtak, 02. Listopada 2014. - 12:32

Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provodenje, odnosno odredbe o uredenju naselja, održavanju cistoce i cuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjerama za provodenje komunalnog reda te kaznama za ucinjene prekršaje.

Nastavno na iskustvo dosadašnje primjene u praksi predmetne Odluke, Grad Labin pristupio je izradi nove Odluke o komunalnom redu s ciljem što efikasnije primjene iste. Predmetna Odluka takoder se uskladuje sa važecim pozitivnim propisima.

Stoga, prije upucivanja Odluke o komunalnom redu na Gradsko vijece Grada Labina na donošenje, Grad Labin provest ce Savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu. Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih opcih akata kojima Grad Labin ureduje pitanja iz svog djelokruga, a cijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe gradana ili ureduju druga pitanja od interesa za opcu dobrobit gradana i pravnih osoba na podrucju Grada Labina. Savjetovanje i ukljucivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz odredenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvacanja ciljeva politike, ali i uocavanja slabosti i negativnih ucinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Odluka o komunalnom redu otvorena je za savjetovanje od 2. listopada do 3. studenog 2014. godine i dostupna je na poveznici http://www.labin.hr/node/6367 odnosno u lijevom izborniku Savjetovanje sa zainteresirnom javnošcu (Otvorena savjetovanja).

Prijedlog i obrazloženje Odluke te Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti u nastavku teksta:

Prijedlog Odluke

Obrazloženje Odluke

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 3. studenog 2014. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi prijedlog, putem obrasca na mail adresu: jasmina.mr@labin.hr.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit ce javno dostupni na internetskoj stranici Grada Labina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari nece se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s gradanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje gradana u javnom životu.