Pretraživanje

Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.144/20.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16. 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 29. lipnja 2021. godine, donijelo je slijedeće Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predškolski i školski odgoj i obrazovanje

U Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Grada Labina izabiru se:

1. Katarina Filipović (na prijedlog SDP), za predsjednicu
2. Ondina Načinović Negri (na prijedlog Demokrati), za članicu
3. Zoran Rajković (na prijedlog IDS-ISU), za člana
4. Dajana Milevoj (na prijedlog IDS-ISU), za članicu
5. Antonela Pamić (na prijedlog IDS-ISU), za članicu.

Prilozi


;