Pretraživanje

Objavljeni Javni pozivi za korištenje reklamnih pultova i lokacija u Rapcu

Četvrtak, 06. Svibnja 2021. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.) i članka 4. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje: 

Javni poziv za korištenje reklamnih pultova

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021. godinu.