Pretraživanje

Objavljen natječaj za prodaju zgrade bivše apoteke u Labinu

Srijeda, 04. Travnja 2018. - 0:00

Na temelju točke III. stavka 1. Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o prodaji nekretnine KLASA: 021-05/18-01/13, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 27. veljače 2018. godine koja je objavljena u Službenim novinama Grada Labina u broju 2/2018. od 5. ožujka 2018. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju objavljuje natječaj kojim se po drugi put izlaže prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Labina - zgrada bivše APOTEKE U Labinu, ulica Aldo Negri 6.

Rok za podnošenje ponude je trideset (30) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre i Novom listu, odnosno 04. svibnja 2018. godine.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa oznakom GRAD LABIN “NE OTVARATI" – ponuda za kupnju zgrade, poštom preporučeno ili neposredno Prijemnoj službi Grada Labina, Titov trg broj 10 – prizemlje, soba broj 1.

Zakašnjele ponude, ponude uz koje nisu  priloženi svi traženi dokazi kao i one iz kojih se ne može utvrditi tko je učesnik u natječaju ili kolika je ponuđena cijena kao i ponude koje su na drugi način protivne uvjetima natječaja, neće se razmatrati.

 Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, soba broj 24 II. kat, telefon  866 822.
                                         

Cjelokupni tekst natječaja pogledajte u prilogu.

Prilozi