Pretraživanje

Objavljen natječaj za imenovanje direktora labinskog Vodovoda

Srijeda, 29. Srpnja 2020. - 0:00

Na temelju Odluke Skupštine Trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. Labin br. 4-8/20, te u skladu s člankom 23. i čl. 30. Društvenog ugovora Trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Labin, ulica Slobode 6, raspisuje se te je dana 29.07.2020. godine u javnom glasilu Glas Istre objavljen Javni natječaj za imenovanje direktora

1.      Za direktora može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja uz uvjete iz članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93,  34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-proč.tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen fakultet građevinskog, tehničkog, tehnološkog, ekonomskog ili pravnog smjera - VII stupanj stručne spreme
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima

2.      Pisanoj prijavi potrebno je priložiti:

  • životopis sa svim osobnim podacima – ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela i e-mail adresa
  • domovnicu (preslika)
  • dokaz o stručnoj spremi (diploma - izvornik ili ovjerena preslika)
  • potvrda  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (e-radna knjižica)
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda pravne ili fizičke osobe - obrtnika)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
  • izjava ovjerena kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz čl. 239. st.2. Zakona o trgovačkim društvima
  • program rada i razvoja Društva za mandatno razdoblje

 

3.      Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem slijedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843

 

4.      Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

5.      Direktor se imenuje Odlukom Skupštine Društva na vrijeme od 4 godine.

6.      Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u javnom glasilu i na internetskim stranicama Društva.

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN, Ulica Slobode 6, s  naznakom “javni natječaj za imenovanje direktora – ne otvarati”.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava tražene uvjete. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7.      Osobni podaci kandidata prikupljaju se isključivo u svrhu natječajne procedure i dalje obrađuju u skladu s zakonom.

8.      Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena kandidatima u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora pisanim putem.