Pretraživanje

Objavljen Javni natječaj za prijam u službu - Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu

Srijeda, 23. Studenog 2022. - 0:00

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu

Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

 Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 
1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca)

8.    dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

9.    dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

10.   vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za natječaj - prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu i vodnu naknadu” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 1. prosinca 2022. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Prilozi