Pretraživanje

Objava konacne Liste prvenstva za davanje stanova u najam

Petak, 19. Lipnja 2015. - 8:29

Na temelju clanka 51. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 9/09., 10/09. – lektorirani tekst i 8/13.) i clanaka 22. i 23. Odluke o davanju stanova u najam (procišceni tekst) («Službene novine Grada Labina» broj 3/15.), Gradonacelnik Grada Labina 17. lipnja 2015. godine, donio je  Zakljucak o utvrdivanju Liste prvenstva za davanje stanova u najam kojom se utvrduje se Lista prvenstva za davanje stanova u najam za razdoblje od cetiri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakljucka.

 Naime,  19. sijecnja 2015. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, kojim je utvrden rok od 30 dana za podnošenje zahtjeva po predmetnom pozivu, odnosno do 18. veljace 2015. godine. U roku su pristigla 52 zahtjeva, dok je jedan zahtjev pristigao van roka, te isti nije razmatran. 17 zahtjeva ne udovoljavaju uvjetima za uvrštenje na Listu prvenstva, dok je za 35 zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima izvršeno bodovanje sukladno Odluci o davanju stanova u najam, te su isti uvršteni u prijedlog Liste prvenstva. Podnositelji zahtjeva imali su pravo prigovora na utvrdeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i obavljeno bodovanje, u roku od 8 dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva. U roku je pristiglo 11 prigovora.

Nakon provedenog postupka po prigovorima, donijeta je Lista prvenstva za davanje stanova u najam, kao sastavni dio ovog Zakljucka.

 


Prilozi