Pretraživanje

Objava Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Šikuli

Srijeda, 08. Kolovoza 2018. - 0:00

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune (Službene novine Grada Labina broj 16/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA 022-05/18-01/2-269, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 03. kolovoza 2018. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Šikuli

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Šikuli (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2. Prijedlog Plana kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. Zagreb utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina zaključkom KLASA 022-05/18-01/2-269, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 03. kolovoza 2018. godine.

3. Javna rasprava u trajanju od 30 dana održat će se u razdoblju od 16. listopada 2018. godine do 14. studeni 2018. godine .

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11, Labin, radnim danom u vremenu od 900 do 1400 sati.

5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Grada Labina na adresi www.labin.hr.

6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u utorak 06. studeni 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Gradskoj knjižnici Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a.

7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 14. studeni 2018. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.


8. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prilozi