Pretraživanje

Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

Srijeda, 08. Kolovoza 2018. - 0:00

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.),  Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune (Službene novine Grada Labina broj 16/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA  022-05/18-01/2-268, URBROJ: 2144/01-01-18-1  od  03. kolovoza 2018. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune

 1.    Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2.    Prijedlog Plana kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina  zaključkom KLASA  022-05/18-01/2-268, URBROJ: 2144/01-01-18-1  od  03. kolovoza 2018. godine.

3.    Javna rasprava u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 16. listopada  2018. godine do 30. listopada 2018. godine.   

4.    Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11, Labin, radnim danom u vremenu od 900 do 1400 sati.

5.    Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Grada Labina na adresi www.labin.hr.

6.    Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u utorak 23. listopada 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Gradskoj knjižnici Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a.

7.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 30. listopada 2018. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

-          postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

-          davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

-          uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.

8.    Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prilozi