Pretraživanje

Objava druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

Ponedjeljak, 20. Srpnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac (Službene novine Grada Labina broj 04/15.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA  022-05/20-01/2-183, URBROJ: 2144/01-01-20-1  od  16. srpnja 2020. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje 

D R U G U  P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

 

1.    Objavljuje se druga ponovna javna rasprava o PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA RABAC (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2.    Novi izmijenjeni Prijedlog Plana kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina  zaključkom KLASA  022-05/20-01/2-183, URBROJ: 2144/01-01-20-1  od  16. srpnja 2020. godine. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

3.    Druga ponovna javna rasprava u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 20. kolovoza  2020. godine do 03. rujna 2020. godine.

4.    Za vrijeme trajanja druge ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u prostorijama Kluba umirovljenika u Rapcu, Obala maršala Tita 15, svakog radnog dana od 9 - 14 i od 17 – 18 sati.   

5.    Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Grada Labina na adresi www.labin.hr.

6.    Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u srijedu 26. kolovoza 2020. godine s početkom u 17,00 sati u Sportskom centru „Franko Mileta“ u Labinu Rudarska 2.

7.    Na dan javnog izlaganja i prilikom uvida u Prijedlog Plana u prostorijama Kluba umirovljenika u Rapcu, a s obzirom na situaciju vezano uz COVID-19,  svi sudionici moraju se pridržavati  preporuka, zabrana i mjera svih razina vlasti i upravljanja koja budu tada na snazi.

8.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja druge ponovne javne rasprave do zaključno 03. rujna 2020. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

-          postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

-          davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

-          uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe tijekom druge ponovne javne rasprave mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog Plana izmijenjeni.

9.    Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o drugoj ponovnoj  javnoj raspravi.

Prilozi