Pretraživanje

Obilaznica Labina - Obilaznica Istok

Prostornim planom uređenja Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 15/04., 04/05.,17/07.,  09/11., 01/12.) i Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina“ broj 17/07., 07/13. i 11/15.)  utvrđen je prometni sustav Grada Labina. Glavne okosnice budućeg rasterećenja prometa kroz Labin su novoplanirane obilaznice. Obilaznicom istok promet se sa državne ceste na ulazu u Labin iz pravca Rijeke vodi prema Rapcu, a zapadnom obilaznicom koja ide uz Pijacal preko Presike promet se izmiče iz staroga grada, a posebno onaj tranzitni prema turističkim destinacijama Marini i Ravnima.

Za obilaznicu istok sa gradskom alejom koja spaja obilaznicu sa autobusnim kolodvorom izrađen je idejni projekt i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Također je ugovorena izrada glavnog i izvedbenog projekta za prvu fazu projekta.

Idejnim projektom određena je faznost izgradnje ove važne prometnice  na čemu se temelji i daljnje postupanje oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju i na kraju sama gradnja I. faze obilaznice kojom se u nastavku Istarske ulice dobiva novi spoj na županijsku cestu za Rabac. Izgradnjom I. faze dobiva se unutar grada nova prometna veza prema Rapcu što je vrlo važno budući da  danas osim obilaznog pravca preko Ripende koji je prometno vrlo nepovoljan i koji se koristi samo iznimno, nema druge alternative postojećoj županijskoj cesti u pravcu Rapca kroz središte Grada (Ulica Zelenice).

Procijenjena vrijednost projekta:  21.000.000,00 kn + PDV = 26.250.000,00 kn.         

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN.


;