Pretraživanje

OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO RAZVOJNOG PODRUČJA PRTLOG 1 I PRTLOG 2

OBAVIJEST  O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO RAZVOJNOG PODRUČJA (TRP) PRTLOG 2

PRTLOG 1.jpg (36 KB) PRTLOG 1-1.jpg (46 KB)

Gradsko vijeće Grada Labina na svojoj sjednici 04. studenog 2016. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja TRP Prtlog 2 („Službene novine Grada Labina“ broj 15/16.).

Ovim Urbanističkim planom obuhvatit će se područje  veličine cca 11 ha, a odnosi se na izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene na području naselja Gondolići i to u dijelu naselja koje se nalazi u zaštićenom obalnom području i koje je zaštićeno kao značajni krajobraz (Labin-Rabac-Prtlog). Obuhvat Plana smješten je uz  lokalnu cestu za Dugu Luku (LC 50156). Ugostiteljsko-turistička namjena je površine do 7,6 ha i najviše 380 ležajeva, te zona sporta i rekreacije površine do 2 ha, u svemu u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 09/16.). Usporedo sa izradom UPU-a TRP Prtlog 2 pristupilo se izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Labina, a radi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Labina sa spomenutim Izmjenama i dopunama PP Istarske županije u dijelu turizma i sporta i rekreacije.

Područje obuhvata Plana namijenjeno je prvenstveno gradnji i uređenju sadržaja ugostiteljsko - turističke namjene - hotela (T1) te turističkog naselja (T2). Također planirano je uređenje potrebnih pratećih sadržaja uključujući sportsko-rekreacijske.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Zakonom o prostornom uređenju, odredbe Prostornog plana Istarske županije i Prostornog plana uređenja Grada Labina, određeni su sljedeći ciljevi i programska polazišta za izradu Plana:

-       utvrđivanje detaljnih uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar turističkog razvojnog područja (TRP-a) - unutar površina hotela (T1) i turističkog naselja (T2) te uvjete za uređenje potrebnih pratećih sadržaja (trgovački, uslužni, ugostiteljski rekreacijski, zabavni i slični sadržaji),

-       utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju prometne, komunalne i druge infrastrukture unutar obuhvata Plana;

-       utvrđivanje uvjeta za racionalno korištenje i zaštitu prostora.

Informacija o tijeku izrade predmetnog Plana može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno  uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina,  Titov trg 11, Labin  (III kat/soba 27).

  
OBAVIJEST  O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO RAZVOJNOG PODRUČJA (TRP) PRTLOG 1

PRTLOG 2.jpg (11 KB) PRTLOG 2A.jpg (14 KB)


Gradsko vijeće Grada Labina na svojoj sjednici 20. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja TRP Prtlog 1 („Službene novine Grada Labina“ broj 17/16.).

Ovim Urbanističkim planom obuhvatit će se područje  veličine cca 14 ha, a odnosi se na izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene na području naselja Duga Luka u uvali Prtlog i to u dijelu naselja koje se nalazi u zaštićenom obalnom području i koje je zaštićeno kao značajni krajobraz (Labin-Rabac-Prtlog). Ugostiteljsko-turistička namjena je površine do 6 ha i najviše 450 ležajeva, te zona sporta i rekreacije površine veće od 2 ha, u svemu u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 09/16.). Usporedo sa izradom UPU-a TRP Prtlog 1 pristupilo se izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Labina, a radi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Labina sa spomenutim Izmjenama i dopunama PP Istarske županije u dijelu turizma i sporta i rekreacije.

Područje obuhvata Plana namijenjeno je prvenstveno gradnji i uređenju sadržaja ugostiteljsko - turističke namjene - hotela (T1) te uređenju potrebnih pratećih sadržaja uključujući sportsko-rekreacijsku zonu (R6).

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Zakonom o prostornom uređenju, odredbe Prostornog plana Istarske županije i Prostornog plana uređenja Grada Labina, određeni su sljedeći ciljevi i programska polazišta za izradu Plana:

-       utvrđivanje detaljnih uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar turističkog razvojnog područja (TRP-a) - unutar površina hotela (T1) i te uvjete za uređenje potrebnih pratećih sadržaja (trgovački, uslužni, ugostiteljski rekreacijski, zabavni i slični sadržaji),

-       osigurati uspješan spoj skladnog uklapanja budućih izgradnji u postojeći krajobraz, zaštitu vizura, inovativnih ideja, kvalitete oblikovanja, funkcionalnosti, praktičnosti, efikasne upotrebe resursa, materijalne trajnosti i ekološke održivosti,

-       utvrđivanje uvjeta za racionalno korištenje i zaštitu prostora te uvjete koji će osigurati kvalitetu budućih izgradnji u prostoru obuhvata kroz modele i načine koji omogućavaju postizanje najboljih rezultata i izvrsnost u arhitektonskom i krajobraznom oblikovanju,

-       utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju prometne, komunalne i druge infrastrukture unutar obuhvata Plana.

Informacija o tijeku izrade predmetnog Plana može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno  uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina,  Titov trg 11, Labin  (III kat/soba 27).

Prilozi


;