Pretraživanje

Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina i urbanističkog plana uređenja Šikuli

Ponedjeljak, 22. Kolovoza 2016. - 0:00

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA LABINA I URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ŠIKULI

 

Gradsko vijeće Grada Labina na svojoj sjednici 03. kolovoza 2016. godine donijelo je slijedeće odluke :

-       Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina koja je objavljena u Službenim novinama Grada Labina broj 10/16. i stupila je na snagu 18. kolovoza 2016. godine

-       Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Šikuli koja je objavljena u Službenim novinama Grada Labina broj 10/16. i stupila je na snagu 18. kolovoza 2016. godine.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Labina provest će se usklađenje Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.), i Zakonom o gradnji ("Narodne novine"br. 153/13), posebno u dijelu koji se odnosi na neizgrađene dijelove građevinskih područja koja se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju smatraju neuređenim dijelom građevinskog područja, provest će se usklađenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije (“Službene novine Istarske županije“ br. 09/16.)  u dijelu turizma, sporta i rekreacije i građevinskih područja te druge izmjene i dopune utvrđene člankom 4. Odluke o iizradi.

Urbanističkim planom uređenja Šikuli obuhvatit će se područje Turističko razvojnog područja Šikuli, sportsko-rekreacijsku zonu (R6) i stambenu zonu Šikuli ukupne površine cca 13,3 ha u svemu u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 09/16.). Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Zakonom o prostornom uređenju, odredbe Prostornog plana Istarske županije i Prostornog plana uređenja Grada Labina, određeni su sljedeći ciljevi i programska polazišta za izradu UPU-a Šikuli:

-       utvrđivanje detaljnih uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar turističkog razvojnog područja (TRP-a) - unutar površina hotela (T1) i turističkog naselja (T2), unutar površine polivalentnog sportsko rekreacijskog centra (R6) te unutar površine građevinskog područja naselja Šikuli;

-       utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju prometne i komunalne infrastrukture unutar obuhvata Plana;

-       utvrđivanje uvjeta za racionalno korištenje i zaštitu prostora.

Informacija o tijeku izrade naprijed navedenih dokumenata prostornog uređenja može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno  uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina,  Titov trg 11, Labin  (III kat/soba 27) i putem službenih stranica Grada Labina www.labin.hr

Prilozi