Pretraživanje

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Poslovne zone Vinež – II faza

Ponedjeljak, 12. Siječnja 2015. - 8:17

Gradsko vijece Grada Labina na svojoj sjednici 22. prosinca 2014. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 15/14.).

Ovim izmjenama i dopunama provest ce se uskladenje sa Prostornim planom uredenja Grada Labina (izmjenjena granica obuhvata), izvršit ce se manje povecanje pojedinih gradevnih cestica sukladno zahtjevima gospodarskih subjekata u zoni te uskladiti tehnicka rješenja za pojedine infrastrukturne gradevine u odnosu na važeci Detaljni plan koji se sukladno odredbi clanka 200. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju („Narodne novine“ broj 153/14.) smatra urbanistickim planom uredenja u smislu citiranog Zakona.

Informacija o tijeku izrade predmetnog Plana može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno  uredenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, Titov trg 11, Labin  (III kat/soba 27).


Prilozi