Pretraživanje

OBAVIJEST nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste NC 22.02. (SMOLIĆI-PRINCIPI) i NC 22.02.01. (PRINCIPI)

Utorak, 25. Rujna 2018. - 0:00

Javnim pozivom KLASA: 940-01/18-01/100 URBROJ: 2144/01-05/53-18-2 od 09. srpnja 2018. godine obaviješteni su nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste oznake NC 22.02. Smolići – Principi i NC 22.02.01. Principi o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih nerazvrstanih cesta.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste oznake NC 22.02. Smolići – Principi i NC 22.02.01. Principi da se odgađa uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta određen za dan 25.09.2018. godine, te će o novim terminima biti pravovremeno obaviješteni.