Pretraživanje

Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2014. godinu

Petak, 16. Siječnja 2015. - 13:31

Prema odredbama clanka 2. Zakona o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. sijecnja 2015., obveznici primjene neprofitnog racunovodstva su: domace i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetnicke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

 

Na politicke stranke se primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na vodenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, dok se na vjerske zajednice primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proracunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proracunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora.

 

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na poduzetnike na koje se primjenjuju odredbe Zakona o racunovodstvu (Narodne novine 109/07 i 54/13), na jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i proracunske korisnike upisane u Registar proracunskih i izvanproracunskih korisnika, koji financijsko poslovanje i racunovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proracunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) te ustanove kojima su osnivaci fizicke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji ureduju poreze, obveznici utvrdivanja i placanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

 

Registar neprofitnih organizacija se vodi u Ministarstvu financija (http://www.mfin.hr/hr/registar-npf). Nacin vodenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama clanaka 33. do 36. te clanka 46. Zakona o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija, dok je javno objavljivanje putem navedenog Registra propisano odredbama clanka 37. istog Zakona. Godišnji financijski izvještaji za 2014., prema odredbama clanka 46. Zakona o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija, sastavljaju se u skladu s Uredbom o racunovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08, 7/09, 158/13, 1/14 i 44/14).

 

Financijski izvještaji za izvještajna razdoblja od 1. sijecnja 2015., sastavljaju se u skladu sa Zakona o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija. Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama clanka 28. istog Zakona, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja - FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2014. je ponedjeljak, 2. ožujka 2015. (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku).

 

Više u prilogu obavijesti.


Prilozi