Pretraživanje

Natječaj za prodaju zgrade bivše apoteke u Labinu

Na temelju točke III. stavka 1. Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o prodaji nekretnine KLASA: 021-05/18-01/69, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 31. srpnja 2018. godine koja je objavljena u Službenim novinama Grada Labina u broju 8/2018. od 1. kolovoza 2018. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, objavljuje  NATJEČAJ

 1.   Izlaže se prodaji putem natječaja, po treći put, nekretnina u vlasništvu Grada Labina - zgrada bivše APOTEKE U Labinu, ulica Aldo Negri 6 -  k. č. 1087 zgrada i dvorište sa 281 m2, upisana u z. k. ul. broj 458 k.o. Novi Labin sa pridržanim pravom nazadkupnje prodane nekretnine po postignutoj kupoprodajnoj cijeni ukoliko kupac u roku od dvije godine od zaključivanja ugovora ne podnese uredan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu i/ili ne započne gradnju u roku od dvanaest (12) mjeseci od pravomoćnosti građevinske dozvole.

Zgrada se prodaje po početnoj cijeni od 1.600.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunšestotisuća kuna).

Rok za podnošenje ponude je trideset (30) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre i Novom listu.

5. Ponuda treba sadržavati:

a)   osobne podatke (ime, prezime), OIB i adresu prebivališta za fizičke osobe odnosno - naziv pravne osobe, sjedište, OIB i ime osobe ovlaštene za zastupanje,
b)    visinu ponuđene cijene
c)   broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine
d)   i priloge:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- presliku domovnice ili osobne iskaznice za fizičke osobe 
- odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe
- i potvrdu Odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim  obvezama prema prodavatelju po svim osnovama.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa oznakom GRAD LABIN “NE OTVARATI – ponuda za kupnju zgrade“, poštom preporučeno ili neposredno Prijemnoj službi Grada Labina, Titov trg broj 10 – prizemlje, soba broj 1.

6. Zakašnjele ponude, ponude uz koje nisu  priloženi svi traženi dokazi kao i one iz kojih se ne može utvrditi tko je učesnik u natječaju ili kolika je ponuđena cijena kao i ponude koje su na drugi način protivne uvjetima natječaja, neće se razmatrati.

7. Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, soba broj 24 II. kat, telefon  866 822.

Cjelokupni tekst natječaja pogledajte u prilogu.

Prilozi


;