Pretraživanje

Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina

Ponedjeljak, 21. Ožujka 2022. - 0:00

Na temelju točke V. Zaključka, KLASA: 021-05/21-01/98, URBROJ: 2144/01-01-21-1, od 26. listopada 2021. („Službene novine Grada Labina“ broj 13/21), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, objavljuje sljedeći Natječaj:

Izlaže se prodaji putem natječaja, po četvrti put, stan u vlasništvu Grada Labina na adresi Prilaz Vetva 14, Labin, opisan u zemljišnim knjigama kako slijedi:

k.č. 31/15, ZGRADA U LABINU, PRILAZ VETVA 14, površine 445 m2, k.o. Novi Labin, zk.ul. broj 653, i to: 29. suvlasnički dio: 17/445 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-29) s kojim je povezano pravo vlasništva na posebnom dijelu nekretnine - STAN 2D, na trećem katu, ULAZ 4 - koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i lođe, sa pripadajućom drvarnicom u podrumu br. 11, ukupne površine 59,65 m2, u Planu posebnih dijelova obojano bordo bojom, u 1/1 dijela vlasništva.

Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 579.000,00 kuna (petstosedamdesetdevet-tisuća-kuna).

Početna cijena stana predstavlja procijenjenu tržišnu cijenu stana koju je utvrdio Ante Bandić, ing. građ., ovlašteni stalni sudski vještak za područje graditeljstva – arhitekture, urbanizma, vlasničkih odnosa, nekretnina-procjena, dioba i etažiranje, Procjembenom elaboratu tržne vrijednosti stana broj 2D NA TREĆEM KATU ZGRADE - 29. SUVLASNIČKOG DIJELA: 17/445 - ETAŽNO VLASNIŠTVO (E -29) K.Č. 31/15 K.O. NOVI LABIN, od 18. listopada 2021.

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.

Stan je slobodan od osoba i opremljen je.

Jamčevina u iznosu 57.900,00 kuna (pedesetsedamtisuća-devetsto-kuna) uplaćuje se u korist računa Grada Labina – IBAN - HR4523400091822200000, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. – Model: 68 – Poziv na broj odobrenja: 7757 i OIB ponuditelja.

Rok za podnošenje ponude istječe 20. travnja 2022. godine u 15.00 sati.

Dan zaprimanja ponude smatra se danom predaje ponude.

Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na broj telefona 052/866-830, 052/866-861, te putem e-maila: komunalni.odjel@labin.hr.

Cjelokupni tekst Natječaja te fotoelaborat preuzmite u prilogu.

Prilozi