Pretraživanje

Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina

Petak, 05. Studenog 2021. - 0:00

Na temelju točke V. Zaključka, KLASA: 021-05/21-01/98, URBROJ: 2144/01-01-21-1, od 26. listopada 2021. (Službene novine Grada Labina broj 13/21), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, objavljuje Natječaj za prodaju stana u Labinu, Prilaz Vetva 14  (k. č. 31/15, k o. Novi Labin, E- 29), oznake 2D, na trećem katu, ulaz 4.

Kupoprodajna cijena je utvrđena u iznosu od 579.000,00 kuna.

Grad Labin je vlasnik stana u cijelosti.

Stan je slobodan od osoba i opremljen je.

Rok za predaju ponuda istječe 06. prosinca 2021. u 15:00 sati.

Dan zaprimanja ponude smatra se danom predaje. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju stana“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, soba broj 24 A – II kat ili na broj telefona 052/866 -830.

Prilozi