Pretraživanje

Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina

Ponedjeljak, 13. Prosinca 2021. - 0:00

Na temelju točke V. Zaključka, KLASA: 021-05/21-01/98, URBROJ: 2144/01-01-21-1, od 26. listopada 2021. („Službene novine Grada Labina“ broj 13/21), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, objavljuje sljedeći Natječaj.

Izlaže se prodaji putem natječaja, po drugi put, stan u vlasništvu Grada Labina na adresi Prilaz Vetva 14, Labin, opisan u zemljišnim knjigama kako slijedi:

k.č. 31/15, ZGRADA U LABINU, PRILAZ VETVA 14, površine 445 m2, k.o. Novi Labin, zk.ul. broj 653, i to: 29. suvlasnički dio: 17/445 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-29) s kojim je povezano pravo vlasništva na posebnom dijelu nekretnine - STAN 2D, na trećem katu, ULAZ 4 - koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i lođe, sa pripadajućom drvarnicom u podrumu br. 11, ukupne površine 59,65 m2, u Planu posebnih dijelova obojano bordo bojom, u 1/1 dijela vlasništva.

Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 579.000,00 kuna (petstosedamdesetdevet-tisuća-kuna).

Početna cijena stana predstavlja procijenjenu tržišnu cijenu stana koju je utvrdio Ante Bandić, ing. građ., ovlašteni stalni sudski vještak za područje graditeljstva – arhitekture, urbanizma, vlasničkih odnosa, nekretnina-procjena, dioba i etažiranje, Procjembenom elaboratu tržne vrijednosti stana broj 2D NA TREĆEM KATU ZGRADE - 29. SUVLASNIČKOG DIJELA: 17/445 - ETAŽNO VLASNIŠTVO (E -29) K.Č. 31/15 K.O. NOVI LABIN, od 18. listopada 2021.

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.

Stan je slobodan od osoba i opremljen je.

 Rok za podnošenje ponude istječe 12. siječnja 2022. godine u 15.00 sati.

Dan zaprimanja ponude smatra se danom predaje ponude.

Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će odmah po isteku roka za podnošenje ponuda otvoriti i pregledati pristigle ponude (06. prosinca 2021. u 15:00 sati, upravna zgrada Grada Labina).

Otvaranje ponuda neće biti javno zbog epidemioloških mjera koje su na snazi u gradskoj upravi.

Podnošenje ponuda:

- obvezujuća ponuda mora biti potpisana;
- ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati;
- ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene;
- zakašnjele ponude, ponude uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi kao i one iz kojih se ne može utvrditi tko je učesnik u natječaju ili kolika je ponuđena cijena kao i one koje su na  drugi način protivne uvjetima natječaja, neće se razmatrati;
- ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU STANA“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na broj telefona 052/866-830, 052/866-861, te putem e-maila: komunalni.odjel@labin.hr.
 
Detaljnije u priloženom Natječaju.

Prilozi