Pretraživanje

Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina

Ponedjeljak, 11. Rujna 2017. - 0:00

Na temelju točke III. Odluke Gradskog vijeća  o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Labina KLASA: 021-05/17-01/2-47, URBROJ: 2144/01-05-17-1 od 9. svibnja 2017. godine, objavljena u Službenim novinama Grada Labina broj 11/2017. od 16. kolovoza 2017. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju stana u Labinu, u zoni poznate pod nazivom Vilete.

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja što znači od 11. rujna 2017. godine. Zadnji dan za dostavu ponuda je 26. rujna 2017. godine.

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, soba broj 24 - II. kat - telefon: 052 866 822

Prilozi