Pretraživanje

Natječaj za prodaju stana u Labinu

Na temelju točke V. Zaključka, KLASA: 021-05/20-01/104, URBROJ: 2144/01-01-20-1, od 29. rujna 2020., Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, objavljuje

NATJEČAJ za prodaju stana u Labinu, Prilaz Vetva 14  (k. č. 31/15, upisana u z. k. ul. 653, k o. Novi Labin, E- 23).

Grad Labin je vlasnik stana u cijelosti.

Stan je u posjedu slobodno ugovorenog najmoprimca.

 Rok za predaju ponuda istječe 14. studenog 2020. u 15:00 sati.

Dan zaprimanja ponude smatra se danom predaje. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju stana“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, soba broj 24 A – II kat ili na broj telefona 052/866 -863.

 Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu

Prilozi


;