Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Četvrtak, 12. Studenog 2020. - 0:00

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA: 022-05/20-01/2-290 URBROJ: 2144/01-01-20-1 od 10. studenog 2020. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č. 772/4 (površine 529 m2) upisane u zk.ul. 1115 k.o. Novi Labin.

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana, od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre, odnosno 20. studenog u 15:00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnine“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Cjelokupni tekst natječaja i pripadajuće grafike preuzmite u prilogu.

Prilozi