Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA: 022-05/20-01/2-257 URBROJ: 2144/01-01-20-1 od 09. listopada 2020. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č. 1780/8 (površine 158 m2) upisane u zk.ul. 1834 k.o. Ripenda.

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana, od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre, u 15:00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnine“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu.

Prilozi


;