Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Utorak, 06. Listopada 2020. - 0:00

Na temelju točke V. stavka 1. Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o prodaji nekretnine KLASA: 021-05/20-01/105 URBROJ: 2144/01-01-20-1 od 29. rujna 2020. godine („Službene novine Grada Labina“ broj 16/2020), Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine - zgrada bivše APOTEKE u Labinu, Ulica Aldo Negri 6 -  k. č. 1087 zgrada i dvorište sa 281 m2, upisana u z. k. ul. broj 458 k o. Novi Labin.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana, od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre, u 15:00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnine“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, soba broj 24 A – II kat ili na broj telefona 052/866 -823.

Razgledavanje nekretnine koja je predmet ovog natječaja moguće je uz prethodnu najavu na broj telefona 052/866-823.

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu.

Prilozi